Zapytanie ofertowe ZO/01/2020

Znak sprawy: ZO/01/2020

 Świerklaniec, 07.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

dotyczące dostawy węgla kamiennego, asortyment groszek w ilości 15 ton do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu
ul. Oświęcimska 13, 42-622 Świerklaniec

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu ul. Oświęcimska 13,
42-622 Świerklaniec.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego asortymentu orzech w ilości 15 ton do kotłowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu ul. Oświęcimska 13, 42-622 Świerklaniec w 2020 r.
  2. Dostarczony węgiel kamienny musi spełniać parametry:
   • asortyment – orzech
   • wymiary ziarna – od 40 mm do 80 mm
   • kaloryczność — min. 26 MJ/kg
   • popiół maks. — 6 %
   • siarka mak. — 0,6 %
   • wilgotność maksymalna – do 10,0 %
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
  4. Wykonawca dostarczy opał własnym transportem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu ul. Oświęcimska 13, 42-622 Świerklaniec.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozładunku dostarczonego opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy użyciu własnego sprzętu.
  6. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatu z kopalni potwierdzającego parametry jakościowe dostarczonej partii opału oraz wydruk potwierdzający ważenie.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego towaru z parametrami wymaganymi. W takim przypadku próbka do oceny jakości węgla będzie przygotowana przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości dostarczonego towaru obciążą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów z parametrami wymaganymi, to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz koszty wymiany wadliwego towaru na towar o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności wagi dostarczonego opału faktycznie dostarczonego z wagą wskazaną na fakturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej wielkości faktycznych.

III. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony jednorazowo od daty zawarcia umowy do dnia 25.09.2020 r.

IV. Wymagane dokumenty do oferty

  1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
  2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
  3. Certyfikat z kopalni potwierdzający parametry jakościowe przedmiotu zamówienia oraz wydruk potwierdzający ważenie dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty

  1. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa  na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie dołączonego do oferty.
  2. Ofertę należy przesłać na adres mail’owy biuro@przychodnia-swierklaniec.pl oraz listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 15.09.2020 r.
  3. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały zabezpieczone przed samoistnym zdekompletowaniem oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią (firmową i imienną) Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
  4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty Wykonawcy muszą być własnoręczne parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
  5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca

VI. Termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu ul. Oświęcimska 13, 42-622 Świerklaniec do dnia 15.09.2020 r.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Wyjaśnienia i dodatkowe informacje dotyczące zapytania

  1. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zapytanie do składania ofert proponuje się kierować na adres e – mail: biuro@przychodnia-swierklaniec.pl
  2. Proponuje się, aby Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym prośbę o wyjaśnienia umieścili adres e – mail, na który Zapraszający może kierować odpowiedzi.

 VIII. Ocena ofert

  1. W toku weryfikacji i oceny ofert Zapraszający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
  2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki:
   a) rachunkowe,
   b) pisarskie,
   c) inne nie powodujące istotnej zmiany treści oferty.
  3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, zostaną złożone w terminie.
  4. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: CENA – 100%.
  5. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego wzoru:

Cena (koszt)
Liczba punktów = (C min/C of) x 100%
gdzie:
– C min – najniższa cena spośród ważnych ofert
– C of – cena podana w badanej ofercie

IX. UMOWA

  1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

X. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiających na sfinansowanie zamówienia.
  2. Zapraszający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
  3. Zapraszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zapraszający może przeprowadzić je ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami. Do negocjacji zaprasza się wyłącznie Wykonawców, których oferty spełniają wymagania wynikające z Zaproszenia oraz nie podlegają odrzuceniu z innych przyczyn.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2018 poz. 1000) informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu ul. Oświęcimska 13, 42-622 Świerklaniec
  • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w: zoziodswierklaniec@o2.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem – znak sprawy ZO/01/2020 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1986,2215 oraz 2019 poz. 53, 730 z późn. zm);
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r – ustawa o dostępie do informacji publicznej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp;
  •  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty­czących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
  •  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  •  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia prze­twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
   − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII. Załączniki 

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy.

Informacja o wyborze oferty

Skip to content